ரெடிமேட் திருமணம்

₹ 2,00,000 – 10,00,000

திருமணத் திட்டமிடல்

₹ 25,000 – 1,50,000

ரெடிமேட் திருமணம்

₹ 50,000 – 20,00,000

திருமண மேலாளர்

₹ 10,000 – 50,000

ரெடிமேட் திருமணம்

₹ 1,80,000 – 2,00,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி