तयार लग्न

₹ 2,00,000 – 10,00,000

लग्नाची योजना

₹ 25,000 – 1,50,000

तयार लग्न

₹ 50,000 – 20,00,000

लग्नाचे व्यवस्थापक

₹ 10,000 – 50,000

तयार लग्न

₹ 1,80,000 – 2,00,000

20 अधिक दर्शवा