બેન્ક્વેટ હોલ

Keys select hotel, Kochi

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 55, 60 લોકો

+91 81297 0 3003

Thevara, Kochi, Kerala, India, Kochi
+91 81297 03003
fnb.kochi@keyshotels.com
બેન્ક્વેટ હોલ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર બેન્ક્વેટ હોલ

CHAMBER 1

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
Capacity 20 – 60 લોકો
બેઠક ક્ષમતા 35 લોકો
ચુકવણી મોડેલ હોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ
ખોરાક વગર ભાડે રાખવાની શક્યતા હા
ભાડા કિંમત ₹ 10,000
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 525/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 575/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા

CHAMBER 2

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
Capacity 20 – 55 લોકો
બેઠક ક્ષમતા 32 લોકો
ચુકવણી મોડેલ હોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ
ખોરાક વગર ભાડે રાખવાની શક્યતા હા
ભાડા કિંમત ₹ 10,000
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 525/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 575/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા