બેન્ક્વેટ હોલ

0

Shanmugham Rd, Marine Drive, Ernakulam, Kerala 682011, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n150, 500 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Kottayam - Kanjiramattom Road, Ernakulam, Kochi, Chalikyapara, Kerala 682315, India, Kochi

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ45, 700 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

KRL Road, Tripunithura, Kochi, Kerala 682309, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n200, 450 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: North Indian, South Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Chathamma, Panangadu kumbalam, Cheppanam, Kochi, Kerala 682506, India, Kochi

2 આઉટડોર જગ્યાઓ150, 150 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Off M.G.Road, Doraiswamy Iyer Rd, Shenoys, Kochi, Kerala 682035, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા200 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Cochin International Airport, Nedumbassery, Cochin, Kerala 683572, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા2000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Padma Junction, Mahatma Gandhi Rd, Ernakulam, Kerala 682035, India, Kochi

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ30, 60 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Cable Junction, National Highway 47, Karukutty, Kerala 683576, India, Kochi

5 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n1000, 1250, 1500, 2500, 18000, 20000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Civil Lane Road, Padamugal, Kakkanad, Opp. Bharat Petrol Pump, Kochi, Kerala 682021, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા125 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Vivekananda Lane, Near South Junction, Off M G Road, Kochi, Kerala 682016, India, Kochi

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ40, 60, 200 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Seaport - Airport Rd, Echamuku, Kakkanad, Kerala 682030, India, Kochi

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ60, 150 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Near Nairs Hospital, NH-47 Bye Pass, Vyttila, Kochi, Kerala 682304, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા100 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Nettipadam Road, Off M.G. Road, Jos Junction, Kochi, Kerala 682016, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા60 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

BANK JN.,NH47,ANGAMALY, kochin, Kerala 683572, India, Kochi

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ150, 350 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Italian, Thai

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

28/286, Kadavanthra Jn, Kochi, Kerala 682020, India, Kochi

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n35, 50, 90, 120 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Angamaly - Airport Road,School Junction,Nayathode, Angamaly, Ernakulam, Kerala 683572, Kochi – Near International Airport

Sara Mahal for 300 people

Capacity150 – 300 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 30,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 275 માંથી ભાડું

Iperia for 75 People

Capacity 75 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 15,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 275 માંથી ભાડું

Board Room for 20 People

Capacity 20 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 3,500 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 275 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

XI/641A, Kundanoor Junction, NH 47 Bypass, Maradu, Ernakulam, Kochi, Kerala 682304, India, Kochi

5 ઇન્ડોર જગ્યાઓ50, 60, 80, 90, 600 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

P V Sreedharan Road, Ernakulam, Kumbalam, Kerala 682506, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n375, 900 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

MLA Road, Cherai, Ernakulam, Kerala 683514, India, Kochi

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n200, 500 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

N F Gate N S S College Road ,Tripunithura,Cochin,682301, Kochi

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ300, 300 લોકો

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 20 બતાવો